امام علي – عليه السلام

امام علي – عليه السلام

در خُردسالي علم بياموزيد تا در بزرگسالي به برتري و سيادت نائل آييد.

«شرح ابن ابي الحديد، ج ۲۰، ص ۲۶۷»

امام علي – عليه السلام

امام علي – عليه السلام

فرمود: كسي كه كودكي دارد بايد (در راه تربيت او) ) كودكانه رفتار نمايد.

«وسائل الشيعه، ج ۵، ص ۱۲۶»

امام کاظم – عليه السلام

امام کاظم – عليه السلام

چون به اطفال وعده‌اي داديد وفا كنيد (و تخلف ننمائيد)، زيرا كودكان گمان مي‌كنند شما رازق آن‌ها هستيد. خداوند براي هيچ چيز به قدر تجاوز به حقوق زنان و كودكان غضب نمي‌كند.

رسول خدا – صلي الله عليه و آله

رسول خدا – صلي الله عليه و آله

كودكان خود را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد، وقتي به آن‌ها وعده‌اي مي‌دهيد حتماً وفا كنيد زيرا كودكان، شما را رازق خود مي‌پندارند.

«وسائل الشيعه، ج ۵، ص ۱۲۶»