اهداف مرکز

about_tab

۱) پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای فردی کودکان در ابعاد مختلف
۲) کمک به رشد و تعالی اجتماعی کودک
۳) توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف
۴) ارتقای سلامت زیستی و روانی کودکان
۵) کمک به مادران و پدران جهت پرورش درست کودکان و ایجاد ارتباط موثر دو جانبه بین کودک و والدین