آموزش‌های مرکز

 • آموزش و تربیت دینی( قرآن – شناخت پیشوایان دین و…)

 • مفاهیم پیش نیاز پایه و ریاضی

 • تقویت مهارتهای حرکتی ظریف و درشت

 • تقویت مهارتهای کلامی و غیر کلامی

 • مفاهیم علوم

 • شعر و سرود

 • بازی های فردی و مشارکتی

 • هوش( شکوفایی استعدادها با توجه به تفاوت های فردی)

 • مهارتهای زندگی

 • پرورش خلاقیت

 • آشنایی با حفظ محیط زیست

 • آموزش آداب شهروندی

 • کامپیوتر و مباحث پایه

 • بازدیدهای علمی

 • گرامی داشت روزهای ملی و مذهبی و آشنایی با فرهنگ ایرانی

 • نمایش عروسکی

 • برگزاری جشن های آغاز و پایان سال تحصیلی