فضاها _امکانات و چارت اداری مرکز

about_tab

 • کلاسهایی با فضای مناسب

 • حیاط بزرگ و فضای سبز

 • کادر متخصص در امور تعلیم و تربیت و آموزش

 • ایمن سازی فضای پیش دبستانی

 • استانداردسازی تجهیزات محیطی و آموزشی

 • جلسات دوره ای آموزشی مربیان

 • در اختیار ﻗراردادن لوازم آموزشی و بهداشتی

 • مشاور آموزشی و تربیتی

 • سایت کامپیوتر

 • چارت اداری مرکز:

 • مدیر کانون فرهنگی هنری : علیرضا خسروجردی

 • مدیر داخلی مرکز پیش دبستانی : عباس زعفرانی

 • گروه برنامه ریزی آموزشی: علیرضا خسروجردی -مرتضی علیخانی  – پورشیده

 • مربی پسران (۱): صداقت

 • مربی پسران (۲) : صداقت

 • مربی دختران : تاجدینی

 • امور طراحی – کامپیوتر : طاهری